Akcje i obligacje

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Często można usłyszeć o akcjach i obligacjach. Wszyscy wiedzą, że są to papiery wartościowe, którymi można handlować. Ale dla wielu osób wiedza o akcjach i obligacjach na tym się kończy. Czym właściwie są akcje i obligacje?

Najprościej mówiąc emisja obligacji to zaciągnięcie kredytu u ich nabywców. Obligacje emitowane są najczęściej przez skarb państwa. Mogą je także emitować gminy (obligacje komunalne) i przedsiębiorstwa. Jeśli, na przykład, Kowalski nabył 3-letnie obligacje jakiegoś przedsiębiorstwa o wartości 20.000 zł, oznacza to, że pożyczył temu przedsiębiorstwu 20.000 zł na trzy lata.

Po trzech latach otrzyma zwrot pożyczonej kwoty, a w ustalonych terminach (zwykle corocznie lub co kwartał) przedsiębiorstwo to będzie wypłacać Kowalskiemu odsetki. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do wypłacania odsetek i wykupu obligacji bez względu na osiągane wyniki finansowe. Nabywcy obligacji dostarczają jedynie pieniędzy, za co dostają wynagrodzenie (odsetki). Nie mają żadnego wpływu na decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie.

Akcja ma zupełnie inny charakter. Nabywca akcji jakiegoś przedsiębiorstwa staje się jego współwłaścicielem. Im więcej akcji ktoś posiada, tym ma większy wpływ na politykę tego przedsiębiorstwa i podejmowane decyzje. Jako współwłaściciel ma prawo do udziału w zyskach przedsiębiorstwa. Po zamknięciu roku obrachunkowego walne zgromadzenie akcjonariuszy (wszystkich posiadaczy akcji) podejmuje decyzję o sposobie podziału wypracowanego zysku (lub źródłach pokrycia straty). Część zysku (a nawet cały zysk) może być przeznaczona na dywidendy - wynagrodzenie dla posiadaczy akcji.

Nabywca akcji (akcjonariusz) w odróżnieniu od nabywcy obligacji ma prawo decydowania o polityce przedsiębiorstwa, jego wynagrodzenie (wysokość dywidendy) zależy jednak od wyniku finansowego osiągniętego przez to przedsiębiorstwo.