Co warto wiedzieć o komunikacyjnym ubezpieczeniu OC?

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przepisy kodeksu cywilnego zobowiązują sprawcę szkody do jej naprawienia, co w przypadku zdarzeń drogowych może być bardzo kosztowne i przekraczać możliwości finansowe sprawcy. W skrajnych przypadkach uszkodzenie czy nawet zniszczenie czyjegoś drogiego auta nie jest największym problemem sprawcy. Odpowiada on bowiem także za uszkodzenie ciała, utratę zdrowia i życia poszkodowanego, w którym to przypadku kwoty odszkodowań orzekane przez sądy są ogromne.

Komunikacyjne ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) chroni sprawcę kolizji czy wypadku przed odpowiedzialnością cywilną wobec poszkodowanych. W zamian za opłaconą składkę, zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie odpowiedzialność za szkodę i obowiązek jej naprawienia. Dlatego w interesie każdego kierowcy leży posiadanie takiego ubezpieczenia. Jest to zresztą ubezpieczenie obowiązkowe. Jeśli sprawca nie wykupił polisy OC, odszkodowanie wypłaci poszkodowanemu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. UFG będzie jednak dochodzić zwrotu odszkodowania od sprawcy. Polski rekordzista musiał zwrócić prawie 1.800.000 zł (jeden milion osiemset tysięcy!).

Jeśli kierujący pojazdem posiada polisę ale wyrządził szkodę umyślnie, po spożyciu alkoholu lub środków odurzających lub nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem, zakład ubezpieczeń ma prawo dochodzić od sprawcy zwrotu wypłaconego poszkodowanemu odszkodowania. Roszczenie takie może być wysunięte także wtedy, gdy pojazd był niesprawny (nie posiadał ważnego badania technicznego).

Jakie są kary za brak OC?

Należy odróżnić dwie sytuacje. Jeśli kierujący w czasie kontroli drogowej nie posiada jedynie potwierdzenia wykupienia polisy OC, może zostać ukarany mandatem nie wyższym niż 50 zł.

W przypadku, gdy kierujący nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia, kara jest o wiele dotkliwsza. W przypadku samochodu osobowego równa jest dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę – w 2018 roku wynosi 4.200 zł. Jeśli jednak okres bez ochrony ubezpieczeniowej nie przekracza 3 dni, to kara wynosi 20% tej kwoty; jeśli okres bez ochrony ubezpieczeniowej nie przekracza 14 dni, to kara wynosi 50% czyli 2.100 zł.

Ponieważ OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, jego warunki i zakres określają przepisy. Dlatego ubezpieczenia OC oferowane przez różnych ubezpieczycieli są w zasadzie identyczne. Najistotniejszą różnicą jest wysokość składki.

Nie ma sensu płacić więcej za to samo. Jeśli więc zamierzamy wykupić jedynie polisę OC, warto poszukać ubezpieczyciela oferującego niską składkę. (Inaczej sprawa wygląda, gdy chcemy także AC czy Assistance. Wtedy należy dokładnie przeanalizować warunki, zakres i ceny tych ubezpieczeń. Często firmy ubezpieczeniowe stosują zniżki na AC czy Assistance dla ubezpieczających, którzy wykupili u nich polisy OC.) Wysokość składek na OC w różnych zakładach ubezpieczeń zmienia się w czasie, warto więc zastanowić się nad zmianą ubezpieczyciela, gdy upływa termin naszej polisy.

Jeśli chcemy zmienić ubezpieczyciela, musimy pamiętać o konieczności wypowiedzenia na piśmie umowy ubezpieczenia nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy na jaki została zawarta. Jeśli o wypowiedzeniu nie powiadomimy zakładu ubezpieczeń, będzie to oznaczać, iż zawarliśmy następną umowę na kolejne 12 miesięcy. Takie automatyczne zawarcie kolejnej umowy nie nastąpi jednak w sytuacji, gdy nie opłaciliśmy określonej w umowie całej składki za mijający okres 12 miesięcy.

Automatyczne zawieranie umowy OC z mocy prawa ma swoją złą i dobrą stronę.

W przypadku automatycznego zawarcia nowej umowy, zakład ubezpieczeń obowiązany jest potwierdzić ten fakt odpowiednim dokumentem w ciągu 14 dni od jej zawarcia. W takim przypadku milcząco akceptujemy składkę, która u naszego ubezpieczyciela mogła wzrosnąć. Oczywiście, możemy zawrzeć umowę ubezpieczenia z innym zakładem i wypowiedzieć umowę zawartą automatycznie, nie zwolni nas to jednak z obowiązku zapłacenia składki za okres od automatycznego zawarcia umowy ubezpieczenia do jej wypowiedzenia. Poniesiemy więc dodatkowe, niepotrzebne koszty.

Dobrą stroną zawierania nowej umowy z mocy prawa jest to, iż pomimo nie zapłacenia składki jesteśmy objęci ochroną ubezpieczeniową. Oznacza to, że jeśli spowodujemy wypadek, odszkodowanie wypłaci zakład ubezpieczeń. Nasze zobowiązanie wobec ubezpieczyciela ogranicza się do zapłaty składki wraz z odsetkami za zwłokę.

Bardziej szczegółowe informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu OC znajdziecie w regulującej tę kwestię Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.